“Geokop” d.o.o. Derventa posjeduje licencu izdanu od Ministarstva privrede, energetike i razvoja za obavljanje sledećih poslova u rudarstvu:

  • Površinska eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina i sirovina za dobijanje građevinskih materijala:
  • Izvođenje rudarskih radova na otvaranju, pripremi, razradi i otkopavanju ležišta, kao i utovar i transport mineralne sirovine i jalovine,
  • Izvođenje drugih rudarskih radova,
  • Izgradnja rudarskih objekata,
  • Priprema i obogaćivanje mineralnih sirovina.

Šljunkara

Preduzeće u 2011. god. potpisuje ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Agencijom za vode oblasnog riječnog sliva Save, o pružanju usluga održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta, na lokaciji “Modrički Lug” opština Vukosavlje. U 2012. god. izdaje se vodna saglasnost za održavanje riječnog korita rijeke Bosne, koji se odnosi na lokalitet “Kotorsko”, na područiju opštine Doboj. Šljunak iz rijeke Bosne odlikuje se veoma povoljnim fizičko-mehaničkim svojstvima, dobrim granulometrijskim sastavom i velikom čistoćom. Što se tiče mineraloško-petrografskog sastava najviše su zastupljeni krečnjaci, rožnaci, pješčari kvarcnog sastava i laporci.

Na osnovu ispitivanja koje je uradio Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija IMK Banja Luka zaključeno je da se šljunak iz rijeke Bosne može koristiti za:

  • Izradu nevezanih donjih nosivih (tamponskih) slojeva,
  • Izradu betona I asfalt betona, kao frakcije 0-4; 4-8 I 8-16mm.

Kamenolom

“Geokop” d.o.o. Derventa posjeduje  koncesiju na istraživanje i eksploataciju kamenoloma Orlovača, izdanu od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Kamenolom Orlovača udaljen je oko 5 km od Doboja i nalazi se neposredno pored magistralnog puta Doboj-Tuzla.

Mineraloško-petrografski sastav kamena je veoma povoljan jer sadrži procenat krečnjaka od 70-90 %.

Na osnovu ispitivanja koje je uradio Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija IMK Banja Luka zaključeno je da se kamen iz kamenoloma Orlovača može koristiti za:

  • Izradu nevezanih donjih nosivih (tamponskih) slojeva (0-31.5mm),
  • Izradu betona i asfalt betona, kao frakcije  0-4; 4-8 I 8-16mm.